Pod názvom Naše mesto začal tento dvojtýždenník vychádzať v roku 1985 (najskôr ako mesačník). Po dvojročnej prestávke vychádza od roku 2006 pod súčasným názvom Mestské noviny a prináša aktuality z mesta, samosprávy, kultúry, školstva a športu, informuje o nadchádzajúcich i uskutočnených podujatiach a akciách v meste. Mestské noviny dostávajú zdarma do poštových schránok pravidelne všetky domácnosti v meste.

Vydavateľom je mesto Žiar nad Hronom, za ich riadenie a obsah je zodpovedný šéfredaktor. Mestské noviny sa riadia zásadami Etického kódexu novinára schváleného Slovenským syndikátom novinárov.

Mestské noviny č. 5/2023

Mestské noviny č. 5/2023

Peter Antal: Lávku cez Lutilský potok nedalo odstrániť mesto. Nikdy nebola našim majetkom. Aj Žiarčania môžu vyskúšať elektrické kolobežky. Ekopodujatie Cirkulárny ŽIAR už 20. marca. Prvorodeným bábätkom tohto roka je Julinka. Aká bude cena tepla v meste

Najnovšie inzeráty

14.03.2023 09:51:38

Kúpim záhradku pod Kauflandom

14.02.2023 12:51:20

Predám akvárium a iné veci

01.02.2023 13:37:39

Pripravím vašu záhradu

01.02.2023 08:18:25

Predám 2 nové paplóny

14.12.2022 08:13:13

Predám nové paplóny

29.11.2022 08:25:11

Garsónka na predaj

23.11.2022 12:11:21

Predám zimné pneumatiky

09.11.2022 13:15:50

Kúpim detské lyže

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Tužinská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.tuzinska@ziar.sk. Šport, e-mail: mn@ziar.sk. Grafická úprava: Michal Černaj, telefón: 045/678 71 35, e-mail: michal.cernaj@ziar.sk. Foto: Dušan Pethö. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a. s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.