Pod názvom Naše mesto začal tento dvojtýždenník vychádzať v roku 1985 (najskôr ako mesačník). Po dvojročnej prestávke vychádza od roku 2006 pod súčasným názvom Mestské noviny a prináša aktuality z mesta, samosprávy, kultúry, školstva a športu, informuje o nadchádzajúcich i uskutočnených podujatiach a akciách v meste. Mestské noviny dostávajú zdarma do poštových schránok pravidelne všetky domácnosti v meste.

Vydavateľom je mesto Žiar nad Hronom, za ich riadenie a obsah je zodpovedný šéfredaktor. Mestské noviny sa riadia zásadami Etického kódexu novinára schváleného Slovenským syndikátom novinárov.

Mestské noviny č. 1/2023

Mestské noviny č. 1/2023

Mesto plánuje na svojich budovách výstavbu fotovoltaických elektrární. Výťažok z primátorského punču dvom rodinám. Novoročný príhovor primátora mesta. Prvé tohtoročné bábätká v žiarskej nemocnici. Všetko k Referendu 2023. Slovalco vyplo poslednú pec. Zači

Najnovšie inzeráty

14.12.2022 08:13:13

Predám nové paplóny

29.11.2022 08:25:11

Garsónka na predaj

23.11.2022 12:11:21

Predám zimné pneumatiky

09.11.2022 13:15:50

Kúpim detské lyže

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Tužinská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.tuzinska@ziar.sk. Šport, e-mail: mn@ziar.sk. Grafická úprava: Michal Černaj, telefón: 045/678 71 35, e-mail: michal.cernaj@ziar.sk. Foto: Dušan Pethö. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a. s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.