Špeciálny pedagóg

CPPPaP Žarnovica hľadá odborného zamestnanca - špeciálneho pedagóga spĺňajúceho kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z. Ostatné informácie podá riaditeľka CPPPaP, Mgr. Daniela Hudecová. T: 045/681 41 73, e-mail: pppzc@stonline.sk email: pppzc@stonline.sk